VEDTÆGTER FOR KVINDELIG SEJLKLUB

 

Download vedtægter

 
§ 1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er “Kvindelig Sejlklub” (KvS), og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Klubbens stander, der er holdt i hvidt og rødt, består af en rød trefork på hvid bund med bogstaverne KvS ved dens fod. I kanten er der en rød linie.

 
§ 2 Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme og vedligeholde kvinders interesse for sejlsport ved f.eks.:
at drive en sejlerskole, der tilbyder såvel teoretisk som praktisk undervisning i sejlads,
at give medlemmerne adgang til at dygtiggøre sig ved at benytte klubbens både til sejlads, herunder kapsejlads og tursejlads,
at medvirke til at skaffe medlemmerne havnepladser,
at gennemføre arrangementer, der kan styrke klublivet.


§ 3 Medlemsskab af organisationer

Klubben er medlem af ”Dansk Sejlunion” under Dansk Idrætsforbund.

 
§ 4 Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver kvinde, som skriftligt forpligter sig til at  overholde klubbens vedtægter og reglementer.

Medlemmer under 18 år optages kun, såfremt der foreligger skriftlig tilladelse fra forældre eller værge. Ved indmeldelse betales indskud samt kontingent fra den 1. i måneden, hvori indmeldelsen sker, frem til førstkommende forfaldsdag 1/5 eller 1/11.

På forslag fra bestyrelsen kan generalforsamlingen vedtage at optage eller udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Et medlems anciennitet i klubben regnes fra optagelsestidspunktet, uanset karakteren af medlemsskabet.


§ 5 Kontingent og indskud

Klubbens kontingent og indskud fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingent erlægges halvårsvis forud med forfaldsdag 1/5 og 1/11.
Æresmedlemmer er kontingentfri.

 
§ 6 Udmeldelse og udelukkelse af medlemmer

Gyldig udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer senest en måned før den førstkommende forfaldsdag for kontingentbetaling jfr. § 5, stk. 2.

Er et medlems kontingent ikke betalt senest 2 måneder efter, at det er forfaldent, bortfalder vedkommende medlems rettigheder, indtil det skyldige beløb er betalt.

Fritagelse for eller henstand med kontingent under sygdom eller lignede kan undtagelsesvis bevilges efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Udebliver et medlem med kontingentet efter påmindelse fra kassereren udover 1 måned, kan medlemmet udelukkes af klubben.

Hvis medlemmet efter at have modtaget meddelelse om udelukkelse ønsker at bevare sin anciennitet i klubben, må restancen og nyt indskud betales inden 1 måned.

Et medlem kan under særlige forhold af bestyrelsen eller på forlangende af mindst 10 aktive medlemmer udelukkes af klubben, indtil førstkommende generalforsamling har taget stilling til eventuel udelukkelse. Den pågældende har ret til at være til stede på generalforsamlingen, hvor udelukkelsen skal behandles. Spørgsmål om udelukkelse skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning er endelig, når 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for udelukkelse.

 
§ 7 Ordinære generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts/april, indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel ved bekendtgørelse på Klubbens hjemmeside og pr. e-mail til medlemmerne.

Indkaldelsen indeholder foreløbig dagsorden, allerede indkomne forslag samt dato for  hvornår indkomne forslag, der ønskes  behandlet på generalforsamlingen, skal være  bestyrelsen i hænde. Indkaldelsen skal desuden indeholde den email-adresse, som forslag skal  sendes til.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i  hænde senest 20 dage inden generalforsamlingen.

Fuldstændig dagsorden inkl. alle bilag skal  offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage  inden generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance med kontingent. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, dog således at den befuldmægtigede højst har 1 stemme foruden sin egen. Passive medlemmer kan overvære generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.


§ 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af kontingent og indskud.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen i.h.t § 11
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Eventuelt


§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og der skal indkaldes, såfremt 1/3 af klubbens aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom indeholdende en motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning derom. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.


§ 10 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

På begæring af mindst 1 stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.


§ 11 Valg til bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold.

Klubben kan kun forpligtes retsligt ved underskrift af formanden og to af bestyrelsens øvrige medlemmer i forening.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Formanden og kassereren vælges ved en særskilt afstemning. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges det ene år, og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges det andet år.

Minimum 1 suppleant til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


§ 12 Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes i fornødent omfang og sammenkaldes af formanden, evt. på forlangende af mindst 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer – heriblandt formanden eller næstformanden – er tilstede. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov til varetagelse af klubbens daglige arbejde. Det enkelte udvalg, der handler under ansvar for bestyrelsen, vælger selv en kontaktperson, som har pligt til løbende at informere bestyrelsen om udvalgets arbejde.


§ 13 Juniorafdeling

Bestyrelsen kan om fornødent starte en juniorafdeling, der ledes af en af bestyrelsen udvalgt juniorleder efter et af bestyrelsen udarbejdet juniorreglement.

 
§ 14 Klubreglementer

Bestyrelsen fastsætter reglementer for medlemmernes rettigheder og pligter i forbindelse med brug af klubbens faciliteter, det være sig både, klubhus, havnepladser og landpladser mm.

En oversigt over disse reglementer kan ses i ”Indledning til KvS reglementer” og reglementernes indhold skal bringes til medlemmernes kendskab.

 
§ 15 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal for regnskabsåret afgive resultatopgørelse og balance til revisorernes påtegning.

Resultatopgørelse og balance skal bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer. Revisorerne skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er tilstede. Resultatopgørelse og balance forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 
§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 
§ 18 Klubbens ophævelse

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenteret ved skriftlig fuldmagt. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med klubbens midler, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.


Vedtaget på generalforsamlingen d. 13. marts 1986.