UNDERVISNING

 

Igennem 2-3 sæsoner på sejlerskolen tilbyder KvS kurser og aktiviteter, der gør det muligt at opfylde samtlige krav til dueligheds- og førerprøven.

Førerbeviser fra en af de andre klubber i Svanemøllebugtens Sejlsport kan overføres til KvS.

For at få duelighedsbevis, der udstedet af Søfartsstyrelsen, skal du gennemføre undervisning og bestå prøven i:
• Praktisk sejlads, som sejlerskolen underviser i ugentligt over sæsonen
• Teoretisk navigation, som afholdes som et vinterkursus gennem vores naboklubber

For at få førerbevis, der udstedes af KvS, skal du udover praktisk sejlads og teoretisk navigation også gennemføre følgende undervisning:
• Sejlads i mørke
• Motorkursus
• Tovværkskursus
• Førstehjælpskursus
• Brandbekæmpelseskursus
• Forårsklargøring
• Afrigning
Med førerbeviset kan du låne klubbens både imod en vedligeholdelsesafgift og deltage i kapsejladser. 

Inden sejlerskolen starter inviteres du til et informationsmøde, hvor du møder dit hold og instruktør. Holdene sejler én gang om ugen og derudover arrangeres der årligt en fællestur for alle skoleelever på tværs af Kalkbrænderihavnen og Svanemøllehavnen. Hold øje med kalenderen her på KvS' hjemmeside.

KvS' Elevpolitik og vilkår for deltagelse i sejlerskolen    KvS' Sikkerhedspolitik

PRAKTISK SEJLADS

 

På sejlerskolen undervises du i at håndtere en sejlbåd sikkert under alle vind -og vejrforhold.

Sejlerskolen tager udgangspunkt i KvS elevhåndbog, som beskriver alt, hvad der er vigtigt at vide for at blive en habil og ansvarsfuld sejler. Vægten er lagt på praktisk sejlads med elementer af teori, navigation og søsikkerhed. Du vil blive fortrolig med:

• Maritime kommandoer
• Sætte og bjærge sejl
• Havnemanøvre
• Mand over bord øvelser
• Vigeregler oa.
 
Din instruktør skal vurdere at du er rutineret nok i ovenstående øvelser, før du bliver indstillet til den praktiske prøve.

Alle elever på sejlerskolen får online adgang til Kvindelig Sejlklubs materiale og skoleplaner sendes inden sæsonstart til eleverne, suppleanterne og instruktørerne.
 

Undervisningsmateriale

TEORETISK NAVIGATION

 

Navigationskursus er et af kravene for at få KvS førerbevis og Dansk Sejlunions Duelighedsbevis. KvS elever kan tage undervisning i teoretisk navigation hos de af vores naboklubber, i Kalkbrænderihavnen eller Svanemøllehavnen, herunder for eksempel Sejlklubben København (SKK) og Kjøbenhavns Amatør Sejlklub (KAS). Du kan også tage teoretisk navigation på de aftenskoler, der udbyder navigationskurser. Skriv til SKK, vores naboklub i Kalkbrænderihavnen, på sejlerskolen@sejlklubbenkbh.dk med navn, KvS-medlnr, tlf.nr.og e-mailadrresse for at tilmelde dig deres undervisning i teoretisk navigation. Det koster 450 kr. eksklusiv undervisningsmateriale og undervisning starter normalt i starten af november.
 
Er du nybegynder anbefaler vi, at du først tager navigationskurset efter, at du har sejlet en sæson. Det giver dig bedre muligheder for at forholde dig til det teoretiske, når du har lært det at kende i praksis.

SEJLADS I MØRKE

 

Du skal have bestået teoretisk navigation før du kan deltage i denne sejlads.

Indhold af sejlads i mørke på KvS kursus
• Gennemgang af sikkerhed
• Planlægning af sejlads ved brug af søkort
• Observere og udpege fyr, bøjer og anden skibstrafik, der passeres

Sejladser, der er godkendt til dette formål, er:
• KvS' kursus i natsejlads
• SKKs natsejlads
• Fællestur bland Sejlerskolerne i Kalkbrænderihavnen og Svanemøllehavnen.
Sjælland Rundt

KvS' kursus i natsejlads er for elever på sejlerskolen, men er også åbent for førere. 

Hold øje med kalenderen og nyhederne her på hjemmesiden.

MOTORKURSUS

 

På motorkursus får du en intro til forbrændingsmotorens virkemåde og principielle opbygning. Klubbens både Amfitrite og Galathea har dieselmotor og du får på dette kursus et godt indblik i, hvordan en dieselmotor fungerer. Du bliver også introduceret til påhængsmotorerne på spækhuggerne.

Kurset afholdes i sejlsæsonen i forbindelse med en sejlaften. 

Hold øje med kalenderen og nyhederne her på hjemmesiden.

TOVVÆRKSKURSUS

 

Til tovværkskursus bliver du undervist i alt, hvad du bør vide om tovværk som sejler. Du vil lære hvordan man laver gængse knob og stik, der anvendes ombord på en båd og til fortøjning, og blive klogere på hvilke situationer, der kræver forskellige knob. Du vil også lære om kvaliteten af forskellige tovværk, så du ved hvilken type af tovværk du skal anvende til bestemte formål. Du lærer ligeledes at takle og splejse, så du lettere kan ændre og vedligeholde dine tovværk på din båd.

Kurset afholdes over 4 hverdagsaftener i vintersæsonen sammen med vores naboklub SKK (typisk i februar).

Hold øje med kalenderen og nyhederne her på hjemmesiden.

FØRSTEHJÆLPSKURSUS

 

Som en del af din sejlerskoleuddannelse skal du også have et førstehjælpskursus. Her lærer du enkle forholdsregler og systematisk førstehjælp, som man kan yde, hvis uheldet er ude. Førstehjælp til søs er på nogle områder anderledes end førstehjælp på land.

• Hjerte/lungeredning
• Hjertemassage
• Alarmering
• Førstehjælp ved drukneulykker
• Underafkøling, brud -og ledskader, blødning og forbinding.

Førstehjælpskurser udbydes mange steder, fx. også på større arbejdspladser - klubben arrangerer også førstehjælpskurser, når mange har et ønske om det. 

BRANDBEKÆMPELSE

 

Du lærer om bekæmpelse af brand i mindre fartøjer. Kurset består af både teori og øvelser. Det er en god idé med praktisk påklædning, der kan tåle at blive beskidt.

Kurset afholdes i vintersæsonen. Hold øje med kalenderen og nyhederne her på hjemmesiden.

VEDLIGEHOLD AF KLUBBÅDE

Som en integreret del af undervisninigen deltager ud også i vedligeholdet af klubbens både. Her lærer du om løbende vedligehold og reparation, at sætte en båd på land og sætte den i vandet igen, og får en bred vifte af erfaring, der er vigtig for dig som fører af klubbens eller andre både.

Samtidig er det fælles vedligehold af klubbens både en forudsætning for, at vi som klub har sikre og attraktive både at sejle i.

Ud over at deltage i løbende vedligeholdelsesopgaver, deltager ud også i forårsklargøring og afrigning af klubbens både:

Forårsklargøring
Inden det er tid til at sætte klubbens både i vandet om foråret, mødes vi henover 3 weekender og klargør bådene, så de står helt skarpt, når de rammer vandet. Alle aktive medlemmer indkaldes til 2 dages klargøring (i samme weekend) - dog har medlemmer med over 10 års anciennitet dispensation fra deltagelsen. Klargøringen er ikke kun arbejde, det er også en mulighed for at lære en masse om klubbådenes opbygning, rigning og løbende vedligeholdelse - og ikke mindst for at lære både nye og gamle klubmedlemmer at kende og have nogle hyggelige dage med bådene. Indkaldelsen kommer på mail - ved du på forhånd at du er forhindret en given weekend, så giv besked så hurtigt som muligt, så kan der tages højde for det i planen.
Når bådene er kommet på vandet fejrer vi sammen starten på sejlsæsonen med en festlig standerhejsning i klubhuset.

Afrigning
Ved sæsonens afslutning klargøres bådene til at komme på land for vintersæsonen. Vi rigger skolebådene af og får dem på land. Alle, som har sejlet på skolehold, suppleanter, kaphold, bådlån, “kom og sejl”, eller lejet båd mere end 3 gange i sæsonen, bliver indkaldt til én dags arbejde. Indkaldelsen kommer på mail. Efter at bådene er sat på land holder klubben traditionen tro afriggerfest, hvor hele klubben er inviteret.

 

Vedligeholdelseshåndbog

DUELIGHEDS- OG FØRERPRØVEN

 

Du vil i løbet af sæsonen have dialog med din instruktør, om hvor tryg du føler dig i sejladsen, og om du bør indstilles til prøve. Prøven afholdes én gang om året, sidste weekend i september. Efter afsluttet prøve vil der som oftest også være arrangeret en fælles frokost.

Til prøven bliver to elever sendt på vandet i deres vante klubbåd med en intern censor fra egen klub (ikke din egen instruktør) samt en ekstern censor, som er bemyndiget af Dansk Sejlunion. Til prøven vil de to elever med censorerne som gaster skulle demonstrere deres færdigheder igennem nogle øvelser, herunder:

• Havnemanøvre (ind- og udsejling for sejl)
• Mand over bord øvelser (cirkel og 8-tal)
• Læg til kaj manøvre

Undervejs vil eleverne blive spurgt om praktisk sejlads og efter tilbagekomst i havn vil eleverne en ad gangen blive overhørt i deres båds motor. Censorerne og eleven vil også sammen skulle gennemgå nogle tænkte eksempler for havneanløb i en udvalgt havn fra Havnelodsen.